Werkwijze

The Reclaim Company onderzoekt de mogelijkheden voor de terugvordering van bronbelastingen en ondersteunt en begeleidt het volledige terugvorderingsproces. Daarbij ontzorgen we onze klanten zoveel mogelijk: van het invullen van de formulieren tot aan de uitkering van de bedragen door de buitenlandse belastingdienst. Belangrijk uitgangspunt in onze werkwijze, is dat wij geen belanghebbende partij zijn met betrekking tot de ontvangsten van de terugvorderde bedragen. Deze worden door de belastingdienst in kwestie gestort op de rekening van de klant of op de rekening van de tussenpersoon of bank. Omdat The Reclaim Company geen bank is, zijn wij niet gemachtigd voor de ontvangst van teruggevorderde bronbelasting.

 

Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van (klant)gegevens. Onze database is daarom niet beschikbaar voor derden. Uw persoonlijke gegevens worden ook niet met derden gedeeld. Wenst u geen gebruik (meer) te maken van onze dienstverlening, dan verwijderen wij uw klantgegevens uit onze database.

USP’s

 • Hoog Kennisniveau
 • Grootste aantal succesvolle vorderingen
 • Minder risico, door snelle werkwijze
 • Gunstige prijsstelling
 • Eerlijke en transparante werkwijze
 • Nederlandstalige medewerkers
 • Wereldwijde ervaring

Bronbelasting

Bronbelasting wordt ingehouden in het land waar uw dividenden worden uitgekeerd. Daarom wordt bronbelasting ook wel dividendbelasting genoemd. U heeft recht op terugvordering van (een deel van) deze belasting, omdat Nederlandse beleggers ook belasting betalen over hun buitenlandse investeringen. Doordat u dubbel wordt belast, heeft u recht op (gedeeltelijke) terugvordering. Terugvordering van bronbelasting verloopt via de belastingdienst van het land in kwestie. Omdat er verschillen zijn tussen landen in de hoogte en teruggave van bronbelasting, is dit veelal een complex traject, waarvoor u de regels van het spel goed dient te kennen.

 

Als u bijvoorbeeld dividend ontvangt over aandelen van een bedrijf uit Zwitserland, dan wordt daarover door de uitkerende instelling bronbelasting ingehouden en afgedragen aan de Zwitserse belastingdienst.


Terugvordering hiervan verloopt in dit voorbeeld dan ook alleen via de Zwitserse belastingdienst. The Reclaim Company heeft zich gespecialiseerd in de terugvordering van bronbelasting in diverse landen en ondersteunt u hier graag bij.

USP’s

The Reclaim Company heeft jarenlange ervaring in het terugvorderen van bronbelasting. Tax Reclaim is de kern van onze dienstverlening. Hierdoor onderscheiden wij ons van andere partijen, waar tax reclaim geen eerste prioriteit is. Wij hebben (meertalige) Nederlandse medewerkers zijn zodat de communicatie zonder taalbarrières verloopt.

Hoog Kennisniveau

Grootste aantal succesvolle vorderingen

Minder risico, door snelle werkwijze

Gunstige prijsstelling

Eerlijke en transparante werkwijze

Nederlandstalige medewerkers

Wereldwijde ervaring

Landen

The Reclaim Company heeft zich gespecialiseerd in de terugvordering van bronbelasting. Onderstaande landen bieden wij standaard aan binnen onze dienstverlening:

Wij vorderen ook terug in landen die niet in onze standaard dienstverlening worden aangeboden. Als u wilt terugvorderen in een land die u niet in onze lijst ziet staan, dan verzoeken wij u om contact op te nemen.
 • België
 • Canada
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Finland
 • Ierland
 • Luxemburg
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Spanje
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden
 • Zwitserland
Actueel

Consumentenbond

Veel mensen weten niet dat ze de niet-verrekenbare buitenlandse bronbelasting vaak kunnen terugvragen bij de belastingdienst van het land waar het dividend uitkerende bedrijf gevestigd is. Soms regelt uw bank dat. Zo niet, dan kan het bij bronbelasting vanaf circa €150 per land lonen de klus uit te beste-den aan een daarin gespecialiseerd bedrijf. Op tax-desk.nl/rekenhulp van het bedrijf Mylette is te berekenen hoeveel een teruggaafverzoek na aftrek van de vergoeding (voor Mylette) oplevert. Informeer vooraf wel wat uw eigen bank of broker zelf nog in rekening brengt bij zo’n tax reclaim. Dat bedrag kan erg hoog zijn en is niet meegenomen in de rekenhulp. De termijn voor het terughalen van bronheffing in het buitenland varieert per land (van twee tot vijf jaar).


Bron: GELDGIDS Consumentenbond februari/maart 2017

Terugvorderen buitenlandse dividendbelasting

Het terugvorderen van buitenlandse dividendbelasting is voor beleggen doorgaans een complete aangelegenheid. De VEB zal daarom bij voldoende belangstelling in samenwerking met Mylette Tax Reclaim Service een informatieve bijeenkomst organiseren over het terugvorderen van buitenlandse dividendbelasting.


Relevante punten
Voor wie graag wil achterhalen of het voor hem of haar rendabel is om gebruik te maken van de diensten van een taxreclaimbureau zoals Mylette, volgen hieronder een aantal relevante punten voor landen waar regelmatig wordt teruggevorderd. Hierbij is geen rekening gehouden met het kortingsarrangement.
België: 25% dividendbelasting
– terugvordertermijn van drie jaar;
– formulier is rechtstreeks te versturen aan de Belgische belastingdienst;
– percentage terugvorderbaar: 10 procent van het brutodividendbedrag.
Frankrijk: 25% dividendbelasting
– terugvordertermijn van drie jaar;
– voor het indienen van het formulier is de inzet van een Nederlandse custodian verplicht;
– percentage terugvorderbaar: 10 procent van het brutodividendbedrag.
Zwitserland: 35% dividendbelasting:
– terugvordertermijn van twee jaar;
– voor het indienen van het formulier is de inzet van een Nederlandse custodian verplicht;
– percentage terugvorderbaar: 20 procent van het brutodividendbedrag;

Bent u geïnteresseerd in een bijeenkomst die de VEB organiseert in samenwerking met Mylette, laat ons die dan weten via een e-mail aan beleggersservice@veb.net.

Dividend belasting Reclaim (ca.) Kosten Minimaal brutodividend
België 25% 10% € 90,- € 900,-
Duitsland 26,375% 11,375% € 90,- € 791,-
Finland 28% 13% € 190,- € 1461,54
Frankrijk 25% 10% € 170,- € 1700,-
Spanje 19% 4% € 290,- € 7250,-
Zwitserland 35% 20% € 190,- € 950,-

Bovenstaande informatie is indicatief, VEB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze gegevens.

FAQ’s

Bronbelasting is belasting die wordt ingehouden op dividenden, couponinterest en royalties. Deze belasting wordt ingehouden in het land waar de opbrengsten vandaan komen, de bron. Ontvangt u bijvoorbeeld dividend van een Duits aandeel, dan wordt de bronbelasting hierop ook in Duitsland ingehouden.


Nee. Ieder land maakt hierin afzonderlijk een afweging en stelt een eigen percentage aan bronbelasting, dat betaald moet worden over de bruto opbrengsten.


Nederlandse beleggers betalen dragen ook in Nederland belasting af over hun de buitenlandse investeringen. Om een dubbele belasting te voorkomen, heeft Nederland afspraken gemaakt met andere landen over de maximale belasting. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogeheten dubbelbelastingverdrag. Op basis van deze regelgeving is het mogelijk om een teveel aan afgedragen bronbelasting terug te vorderen.


Ja, Nederland heeft met veel landen een dubbelbelastingverdrag. Daardoor is het in de meeste landen mogelijk om bronbelasting terug te vorderen wanneer er meer belasting wordt ingehouden dan in het verdrag is afgesproken.


Helaas niet. Hoeveel bronbelasting er kan worden teruggevorderd, hangt van twee zaken af. Ten eerste is het van belang wat het inhoudingspercentage bedraagt ten opzichte van het bruto dividend. Daarnaast dient gekeken te worden naar de afspraken die zijn vastgelegd tussen Nederland en het land waar het dividend wordt uitgekeerd.


Zie tabblad voorbeeld (FAQ 10)


In de meeste landen dient er een formulier, voorzien van een bewijs van belastinginhouding en ingezetenschap van de ontvanger, te worden opgeleverd aan de buitenlandse belastingdienst. In een aantal landen is het mogelijk om deze informatie rechtsreeks in te sturen, in andere landen dient dit via uw bank te gebeuren. Hiervoor kan uw bank extra kosten in rekening brengen.


Nee, ieder land heeft een eigen formulier en volgt eigen procedures. Hierdoor ervaren veel beleggers, banken en vermogensbeheerders het terugvorderingsproces als complex. The Reclaim Company heeft zich gespecialiseerd in de terugvordering van bronbelasting en kan u hierin ondersteunen.


Uw kunt bij uw bank een zogeheten dividendnota opvragen. Het is mogelijk dat uw bank hiervoor kosten in rekening brengt. In een aantal landen, zoals Duitsland, is het mogelijk dat er ook om bewijs wordt gevraagd van de lokale (Duitse) uitkerende instelling. Ook de kosten hiervan worden door sommige banken doorberekend aan de klant.


Nee, helaas niet. Voor de terugvordering van bronbelasting is een dividendnota benodigd.


Via de Nederlandse belastingdienst. Als u gebruikt maakt van onze dienstverlening, dan verzorgt The Reclaim Company dit voor u.


Het is mogelijk dat uw bank of vermogensbeheerder niet weet dat een terugvordering van bronbelasting kan worden ingediend of wat daarvoor de procedures zijn. Beschikt uw bank of vermogensbeheerder wel over de benodigde kennis, dan is het alsnog mogelijk dat het terugvorderen van bronbelasting geen onderdeel is van de dienstverlening. Het terugvorderingsproces wordt door de meeste banken en vermogensbeheerders niet ondersteund; het betreft immers niet direct het handelen of beleggen. Verzoeken van klanten om tot terugvordering over te gaan, worden veelal als ‘lastig’ ervaren. In veel gevallen ontbreekt het de instelling in kwestie aan kennis en/of ervaring. Het resultaat voor de klant is meestal dat er niet kan worden teruggevorderd óf dat de kosten hiervoor dusdanig hoog zijn dat het niet rendabel is.


The Reclaim Company ontzorgt u zoveel mogelijk bij het terugvorderen van bronbelasting. Zo zorgen wij er onder meer voor dat:
1. Het juiste formulier snel en correct wordt ingevuld.
2. Uw eventuele bank of vermogensbeheerder goed op de hoogte wordt gesteld van het procesverloop, zodat er geen of weinig vertraging optreedt.
3. Het formulier tot aan de uitkering wordt begeleid, zodat de belegger het geld waar recht op is, ook daadwerkelijk ontvangt.


Het is mogelijk dat uw bank aanvullende kosten in rekening brengt, bijvoorbeeld voor het vervaardigen van een dividendnota.


Om het formulier te kunnen opmaken, hebben wij de volgende informatie van u nodig:
- Een dividendnota, op te vragen bij uw bank of beheerder.
- Uw persoonsgegevens.
- Uw handtekening op het ingevulde formulier.
Wij zullen op basis van uw gegevens een contract opmaken en deze ter ondertekening naar u versturen. Na ontvangst van het getekende contract, beginnen wij met de werkzaamheden en het maken van de formulieren.


Uw persoonsgegevens zijn nodig om een contract en uw formulier te kunnen opmaken. Met uw gegevens gaan wij vertrouwelijk om, in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is voor derden niet mogelijk om onze database met klantgegevens te benaderen. Wij gebruiken uw gegevens dan ook niet voor andere doeleinden of verdere acquisitie.


Dit is per land verschillend. In het algemeen wordt het geld binnen een jaar na indiening van de terugvordering uitgekeerd.


Nee, dat is helaas niet mogelijk. De uitkering van uw terugvordering zal nooit op of via een rekening van The Reclaim Company worden ontvangen. The Reclaim Company is geen bankinstelling en is daartoe derhalve niet gemachtigd. De ontvangsten van bedragen zullen dan ook via uw beleggingsbank of vermogensbeheerder gebeuren.


Dan zullen wij geen formulier opmaken en hoeft u dus ook niets te betalen aan The Reclaim Company. Alleen wanneer u expliciet aangeeft dat de terugvordering toch dient te worden voortgezet, vervolgen wij het proces.


Nee, zonder medewerking van uw bank of vermogensbeheerder is het helaas niet mogelijk om bronbelasting terug te vorderen.