FAQ’s

Bronbelasting is belasting die wordt ingehouden op dividenden, couponinterest en royalties. Deze belasting wordt ingehouden in het land waar de opbrengsten vandaan komen, de bron. Ontvangt u bijvoorbeeld dividend van een Duits aandeel, dan wordt de bronbelasting hierop ook in Duitsland ingehouden.


Nee. Ieder land maakt hierin afzonderlijk een afweging en stelt een eigen percentage aan bronbelasting, dat betaald moet worden over de bruto opbrengsten.


Nederlandse beleggers betalen dragen ook in Nederland belasting af over hun de buitenlandse investeringen. Om een dubbele belasting te voorkomen, heeft Nederland afspraken gemaakt met andere landen over de maximale belasting. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogeheten dubbelbelastingverdrag. Op basis van deze regelgeving is het mogelijk om een teveel aan afgedragen bronbelasting terug te vorderen.


Ja, Nederland heeft met veel landen een dubbelbelastingverdrag. Daardoor is het in de meeste landen mogelijk om bronbelasting terug te vorderen wanneer er meer belasting wordt ingehouden dan in het verdrag is afgesproken.


Helaas niet. Hoeveel bronbelasting er kan worden teruggevorderd, hangt van twee zaken af. Ten eerste is het van belang wat het inhoudingspercentage bedraagt ten opzichte van het bruto dividend. Daarnaast dient gekeken te worden naar de afspraken die zijn vastgelegd tussen Nederland en het land waar het dividend wordt uitgekeerd.


Zie tabblad voorbeeld (FAQ 10)


In de meeste landen dient er een formulier, voorzien van een bewijs van belastinginhouding en ingezetenschap van de ontvanger, te worden opgeleverd aan de buitenlandse belastingdienst. In een aantal landen is het mogelijk om deze informatie rechtsreeks in te sturen, in andere landen dient dit via uw bank te gebeuren. Hiervoor kan uw bank extra kosten in rekening brengen.


Nee, ieder land heeft een eigen formulier en volgt eigen procedures. Hierdoor ervaren veel beleggers, banken en vermogensbeheerders het terugvorderingsproces als complex. The Reclaim Company heeft zich gespecialiseerd in de terugvordering van bronbelasting en kan u hierin ondersteunen.


Uw kunt bij uw bank een zogeheten dividendnota opvragen. Het is mogelijk dat uw bank hiervoor kosten in rekening brengt. In een aantal landen, zoals Duitsland, is het mogelijk dat er ook om bewijs wordt gevraagd van de lokale (Duitse) uitkerende instelling. Ook de kosten hiervan worden door sommige banken doorberekend aan de klant.


Nee, helaas niet. Voor de terugvordering van bronbelasting is een dividendnota benodigd.


Via de Nederlandse belastingdienst. Als u gebruikt maakt van onze dienstverlening, dan verzorgt The Reclaim Company dit voor u.


Het is mogelijk dat uw bank of vermogensbeheerder niet weet dat een terugvordering van bronbelasting kan worden ingediend of wat daarvoor de procedures zijn. Beschikt uw bank of vermogensbeheerder wel over de benodigde kennis, dan is het alsnog mogelijk dat het terugvorderen van bronbelasting geen onderdeel is van de dienstverlening. Het terugvorderingsproces wordt door de meeste banken en vermogensbeheerders niet ondersteund; het betreft immers niet direct het handelen of beleggen. Verzoeken van klanten om tot terugvordering over te gaan, worden veelal als ‘lastig’ ervaren. In veel gevallen ontbreekt het de instelling in kwestie aan kennis en/of ervaring. Het resultaat voor de klant is meestal dat er niet kan worden teruggevorderd óf dat de kosten hiervoor dusdanig hoog zijn dat het niet rendabel is.


The Reclaim Company ontzorgt u zoveel mogelijk bij het terugvorderen van bronbelasting. Zo zorgen wij er onder meer voor dat:
1. Het juiste formulier snel en correct wordt ingevuld.
2. Uw eventuele bank of vermogensbeheerder goed op de hoogte wordt gesteld van het procesverloop, zodat er geen of weinig vertraging optreedt.
3. Het formulier tot aan de uitkering wordt begeleid, zodat de belegger het geld waar recht op is, ook daadwerkelijk ontvangt.


Het is mogelijk dat uw bank aanvullende kosten in rekening brengt, bijvoorbeeld voor het vervaardigen van een dividendnota.


Om het formulier te kunnen opmaken, hebben wij de volgende informatie van u nodig:
- Een dividendnota, op te vragen bij uw bank of beheerder.
- Uw persoonsgegevens.
- Uw handtekening op het ingevulde formulier.
Wij zullen op basis van uw gegevens een contract opmaken en deze ter ondertekening naar u versturen. Na ontvangst van het getekende contract, beginnen wij met de werkzaamheden en het maken van de formulieren.


Uw persoonsgegevens zijn nodig om een contract en uw formulier te kunnen opmaken. Met uw gegevens gaan wij vertrouwelijk om, in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is voor derden niet mogelijk om onze database met klantgegevens te benaderen. Wij gebruiken uw gegevens dan ook niet voor andere doeleinden of verdere acquisitie.


Dit is per land verschillend. In het algemeen wordt het geld binnen een jaar na indiening van de terugvordering uitgekeerd.


Nee, dat is helaas niet mogelijk. De uitkering van uw terugvordering zal nooit op of via een rekening van The Reclaim Company worden ontvangen. The Reclaim Company is geen bankinstelling en is daartoe derhalve niet gemachtigd. De ontvangsten van bedragen zullen dan ook via uw beleggingsbank of vermogensbeheerder gebeuren.


Dan zullen wij geen formulier opmaken en hoeft u dus ook niets te betalen aan The Reclaim Company. Alleen wanneer u expliciet aangeeft dat de terugvordering toch dient te worden voortgezet, vervolgen wij het proces.


Nee, zonder medewerking van uw bank of vermogensbeheerder is het helaas niet mogelijk om bronbelasting terug te vorderen.