FAQ

Wat is bronbelasting?

Bronbelasting is belasting die wordt ingehouden op dividenden, couponinterest en royalties. Deze belasting wordt ingehouden in het land waar de opbrengsten vandaan komen, de bron. Ontvangt u bijvoorbeeld dividend van een Duits aandeel, dan wordt de bronbelasting hierop ook in Duitsland ingehouden.

Waarom is bronbelasting terug te vorderen?

Nederlandse beleggers dragen ook in Nederland belasting af over hun de buitenlandse investeringen. Om een dubbele belasting te voorkomen, heeft Nederland afspraken gemaakt met andere landen over de maximale belasting. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogeheten dubbelbelastingverdrag. Op basis van deze regelgeving is het mogelijk om een teveel aan afgedragen bronbelasting terug te vorderen.

Wordt in ieder land hetzelfde percentage aan bronbelasting ingehouden?

Nee. Ieder land maakt hierin afzonderlijk een afweging en stelt een eigen percentage aan bronbelasting, dat betaald moet worden over de bruto opbrengsten.

Heeft Nederland veel dubbelbelastingverdragen met andere landen?

Ja, Nederland heeft met veel landen een dubbelbelastingverdrag. Daardoor is het in de meeste landen mogelijk om bronbelasting terug te vorderen, indien er meer belasting wordt ingehouden dan in het verdrag is afgesproken.

Is alle in het buitenland ingehouden bronbelasting terug te vorderen?

Helaas niet. Hoeveel bronbelasting er kan worden teruggevorderd, hangt van twee zaken af. Ten eerste is het van belang wat het inhoudingspercentage bedraagt ten opzichte van het bruto dividend. Daarnaast dient gekeken te worden naar de afspraken die zijn vastgelegd tussen Nederland en het land waar het dividend wordt uitgekeerd.

Hoe wordt een terugvordering ingediend?

In de meeste landen dient er een formulier, voorzien van een bewijs van belastinginhouding en ingezetenschap van de ontvanger, te worden opgeleverd aan de buitenlandse belastingdienst. In een aantal landen is het mogelijk om deze informatie rechtsreeks in te sturen, in andere landen dient dit via uw bank te gebeuren. Hiervoor kan uw bank extra kosten in rekening brengen.

Hoe verkrijg ik een bewijs van belastinginhouding?

Uw kunt bij uw bank een zogeheten dividendnota opvragen. Het is mogelijk dat uw bank hiervoor kosten in rekening brengt. In een aantal landen, zoals Duitsland, is het mogelijk dat er ook om bewijs wordt gevraagd van de lokale (Duitse) uitkerende instelling. Ook de kosten hiervan worden door sommige banken doorberekend aan de klant.

Hanteert ieder land hetzelfde formulier?

Nee, ieder land heeft een eigen formulier en volgt eigen procedures. Hierdoor ervaren veel beleggers, banken en vermogensbeheerders het terugvorderingsproces als complex. The Reclaim Company heeft zich gespecialiseerd in de terugvordering van bronbelasting en kan u hierin ondersteunen.

Wat betekent de eventuele toepassing van belastingverdragen voor mij, als belegger in andere landen en ontvanger van dividend uit het buitenland?

Dit houdt in dat ik als belegger, op basis van de afspraken vastgelegd in het belastingverdrag, recht heb op teruggaaf van het teveel aan ingehouden bronbelasting. Om deze teveel betaalde belasting te ontvangen, zal er een verzoek tot terugvordering moeten worden ingediend in het land van inhouding.

Volstaat een bankafschrift ook, in plaats van een dividendnota?

Nee, helaas niet. Voor de terugvordering van bronbelasting is een dividendnota benodigd.

Wat kan The Reclaim Company voor mij betekenen?

The Reclaim Company ontzorgt u zoveel mogelijk bij het terugvorderen van bronbelasting. Zo zorgen wij er onder meer voor dat:
1. Het juiste formulier snel en correct wordt ingevuld.
2. Uw eventuele bank of vermogensbeheerder goed op de hoogte wordt gesteld van het procesverloop, zodat er geen of weinig vertraging optreedt.
3. Het formulier tot aan de uitkering wordt begeleid, zodat de belegger het geld waar recht op is, ook daadwerkelijk ontvangt.

Als het terugvorderen van bronbelasting mijn rendement verhoogt, waarom hoor ik hier dan niets over van mijn bank of vermogensbeheerder?

Het is mogelijk dat uw bank of vermogensbeheerder niet weet dat een terugvordering van bronbelasting kan worden ingediend of wat daarvoor de procedures zijn. Beschikt uw bank of vermogensbeheerder wel over de benodigde kennis, dan is het alsnog mogelijk dat het terugvorderen van bronbelasting geen onderdeel is van de dienstverlening. Het terugvorderingsproces wordt door de meeste banken en vermogensbeheerders niet ondersteund; het betreft immers niet direct het handelen of beleggen. Verzoeken van klanten om tot terugvordering over te gaan, worden veelal als ‘lastig’ ervaren. In veel gevallen ontbreekt het de instelling in kwestie aan kennis en/of ervaring. Het resultaat voor de klant is meestal dat er niet kan worden teruggevorderd óf dat de kosten hiervoor dusdanig hoog zijn dat het niet rendabel is.

Hoe krijg ik een bewijs van mijn Nederlandse ingezetenschap?

Via de Nederlandse belastingdienst. Als u gebruikt maakt van onze dienstverlening, dan verzorgt The Reclaim Company dit voor u.

Als ik van de dienstverlening gebruikmaak, betaal ik dan alleen de kosten die The Reclaim Company in rekening brengt?

Het is mogelijk dat uw bank aanvullende kosten in rekening brengt, bijvoorbeeld voor het vervaardigen van een dividendnota.

Wat moet ik doen om gebruik te maken van de dienstverlening van The Reclaim Company?

Om het formulier te kunnen opmaken, hebben wij de volgende informatie van u nodig:
– Een dividendnota, op te vragen bij uw bank of beheerder.
– Uw persoonsgegevens.
– Uw handtekening op het ingevulde formulier.
Wij zullen op basis van uw gegevens een contract opmaken en deze ter ondertekening naar u versturen. Na ontvangst van het getekende contract, beginnen wij met de werkzaamheden en het maken van de formulieren.

Wat doet The Reclaim Company met mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn nodig om een contract en uw formulier te kunnen opmaken. Met uw gegevens gaan wij vertrouwelijk om, in lijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het is voor derden niet mogelijk om onze database met klantgegevens te benaderen. Wij gebruiken uw gegevens dan ook niet voor andere doeleinden of verdere acquisitie.

Hoe lang duurt het voordat ik het geld kan verwachten?

Dit is per land verschillend. In het algemeen wordt het geld binnen een jaar na indiening van de terugvordering uitgekeerd.

Kan The Reclaim Company de teruggevorderde bedragen namens mij ontvangen en doorsturen naar mijn betaalrekening?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. De uitkering van uw terugvordering zal nooit op of via een rekening van The Reclaim Company worden ontvangen. The Reclaim Company is geen bankinstelling en is daartoe derhalve niet gemachtigd. De ontvangsten van bedragen zullen dan ook via uw beleggingsbank of vermogensbeheerder gebeuren.

Als tijdens het opmaken van het formulier blijkt dat de kosten van de terugvordering hoger zijn dan de opbrengst, wat gebeurt er dan?

Dan zullen wij geen formulier opmaken en hoeft u dus ook niets te betalen aan The Reclaim Company. Alleen wanneer u expliciet aangeeft dat de terugvordering toch dient te worden voortgezet, vervolgen wij het proces.

Mijn bank of vermogensbeheerder wil of kan geen dividendnota opleveren, laat staan meewerken met het verdere proces indien dit nodig is. Is het dan toch mogelijk om bronbelasting terug te vorderen?

Nee, zonder medewerking van uw bank of vermogensbeheerder is het helaas niet mogelijk om bronbelasting terug te vorderen.

Contact

Adres

Korenmolenlaan 1A
3447 GG Woerden
The Netherlands

Neem contact op

+31 (0)348 418 557